Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady wg których świadczone są usługi kurierskie oferowane przez firmę Soluma Couriers.

Zawiera warunki współpracy pomiędzy firmą Soluma Couriers (zwany dalej Zleceniobiorcą) a klientami (zwany dalej Zleceniodawcą, Nadawcą oraz Odbiorcą).

Regulamin omawia sposób płatności za świadczące usługi, przebieg oraz proces składania reklamacji.

Zleceniodawca, który składa nadaje paczkę jest zobowiązany przestrzegać niniejszy regulamin i stosować się do jego treści.

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

1. Zleceniobiorca, za wynagrodzeniem, świadczy usługi pośrednictwa w transporcie przesyłki od Zleceniodawcy do Odbiorcy w terminie do sześciu dni roboczych od momentu przekazania przesyłki kurierowi. 

2. Usługa realizowana jest na podstawie zamówień Zleceniodawcy składanych na stronie https://couriers.soluma.pl/

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji usług z przyczyn nielezących po jego stronie.

4. Zleceniobiorca odpowiada za utratę lub uszkodzenie przesyłki powstałe pod czas przyjęcia aż do dostarczenia do Odbiorcy.

5. Zleceniobiorca może odmówić realizacji Usługi gdy:

 • - doszło do nienależytego zapakowania przesyłki,
 • - istnieje podejrzenie, że Zleceniodawca podczas składania zamówienia nie zawarł rzetelnych informacji dotyczących wymiarów, wagi oraz zawartości przesyłki,
 • - przesyłka zawiera przedmioty, których przesylanie jest zabronione na podstawie umów, prawa, porozumień międzynarodowych,
 • - przesyłka zawiera:
  • karty płatnicze, czeki oraz pieniądze,
  • dokumenty tożsamości,
  • dzieła sztuki, antyki oraz przedmioty o dużej wartości,
  • broń, amunicje,
  • substancje łatwopalne, żrące, radioaktywne,
  • zwłoki lub szczątki ludzkie, bądź zwierzęce, żywe zwierzęta,
  • środki psychotropowe, środki odurzające (narkotyki, leki),
  • alkohole oraz tytoń
  • treści pornograficzne
 • oraz inne artykuły, które stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz życia osób mających do nich dostęp, jak również mogących spowodować uszkodzenie innych przesyłek.

6. Zleceniobiorca transportuje pewne grupy delikatnych towarów zastrzegając jednocześnie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikającego ze wstrząsów i przeciążeń jakim poddane mogą być przesyłki. Bierze odpowiedzialność w przypadku zagubienia przesyłki. Wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe odnośnie uszkodzenia tych towarów nie będą uwzględniane. Do grupy delikatnych towarów zalicza się:                                                                                                                                    

 • telewizory i monitory TFT, LCD, LED i Plazmowe, które przesyłane są w nieoryginalnym opakowaniu niezapewniającym odpowiedniej ochrony,
 • komputery stacjonarne, laptopy,
 • kuchenki mikrofalowe, artykuly AGD
 • drukarki,
 • instrumenty muzyczne
 • szkło, porcelana, itp.

Wyżej wymienione przedmioty, aby nie były wykluczone z transportu muszą posiadać opakowanie fabryczne, jak również zostać dodatkowo  zabezpieczone by chronic dodatkowo przesyłkę.

7. W przypadku towarów specjalnych takich jak: rowery, telewizory i monitory LCD, LED i Plazmowe przesyłane w oryginalnym opakowaniu, których rozmiar przekracza rozmiar maksymalny również są przyjmowane przez Zleceniobiorcę do przewozu. Wszelkie inne przypadki przesyłania paczek gabarytowych muszą być wcześniej uzgodnione ze Zleceniobiorcą.

8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności jeśli utrata, bądź uszkodzenie przesyłki powstały w wyniku:

 • - przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy, lecz spowodowanych błędami Zleceniodawcy i Odbiorcy,
 • - nieodpowiedniego zapakowania przesyłki,
 • - nieprawidłowego zaadresowania przesyłki,
 • - nie sprawdzenia przez Zleceniobiorcę wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej w chwili przyjęcia przesyłki, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego, taśmy, plomby, lub w inny trwały sposób,
 • - z innej przyczyny niezależnej od Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca odpowiada za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Zleceniodawcę na skutek nieprawidłowego wykonania usługi.

Zleceniobiorca jest uprawniony do rezygnacji przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz gdy stanowiłoby to naruszenia prawa lub regulaminu.

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

 • - Zleceniodawca ma obowiązek opłacenia przesyłki lub zadbania o jej zapłacenie przez Nadawcę lub Odbiorcę.
 • - Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać Zleceniobiorcy dane Nadawcy:
  • - imię i nazwisko lub nazwę firmy Nadawcy,
  • - adres Nadawcy,
  • - telefon kontaktowy Nadawcy,
  • - datę nadania przesyłki,
 • oraz dane Odbiorcy:
  • - imię i nazwisko lub nazwę firmy Odbiorcy,
  • - adres Odbiorcy,
  • - telefon kontaktowy Odbiorcy.
 • - Złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę świadczy o zgodności deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz przyjęcia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 • - Podczas odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, odpowiedzialność Zleceniobiorcy za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której Zleceniodawca odstąpił.

OBOWIĄZKI NADAWCY

1. Nadawca ma obowiązek czytelnie opisać przesyłkę danymi adresowymi Odbiorcy oraz przekazać przesyłkę Zleceniobiorcy w stanie, który umożliwia prawidłowe wykonanie usługi. Zawartość paczki musi być zgodna ze złożonym zamówieniem.

2. Nadawca jest zobowiązany oddać przesyłkę w odpowiednim opakowaniu:

 • - wytrzymałym i sztywnym
 • - uniemożliwiającym dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladow

OBOWIĄZKI ODBIORCY

1. Odbiorca jest zobowiązany odebrać przesyłkę od kuriera pod adresem wskazanym na zamówieniu lub w niejscu ustalonym ze zleceniodawcą lub odbiorcą

2. Odbiorca potwierdza odbiór własnoręcznym czytelnym podpisem, który złożony podczas odbioru przesylki

3. Podczas stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub ubytku paczki Odbiorca jest zobowiązany sporządzić wraz z Kurierem protokół szkody. Brak zastrzeżeń zgłoszonych w momencie odbioru powoduje unieważnienie zgłaszanych później reklamacji.

4. W przypadku nieobecności Odbiorcy kurier uprawniony jest do wydania przesyłki osobie, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dostawy. Kurier pozostawia pisemna informację o zastępczym miejscu odbioru przesyłki. Podczas braku możliwości pozostawienia przesyłki pod adresem zastępczym zostaje ona złożona na magazynie w celu ponownej dostawy, bądź odbioru osobistego.

PŁATNOŚĆ

1. Opłatę za wykonanie usługi uiszcza Zleceniodawca lub wskazana przez niego osoba.

2. Płatności można dokonać nastepujaco:

 • - gotówka - przy nadaniu lub odebraniu paczki ( po ustaleniu ze Zleceniobiorcą)
 • - przelew - na konto polskie lub zagraniczne ( po ustaleniu ze Zleceniobiorcą )
 • - paypal  -  (po ustaleniu ze Zleceniobiorcą )

3. Kurier może wstrzymać świadczenie usług wynikające z winy Zleceniodawcy lub odbiorcy  które  opóźnienia  lub maja negatywny wplyw na prace kuriera , w takim przypadku Zleceniobiorca ma prawo obciazyc  Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń lub magazynowaniem.

4. W przypadku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia usług , Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

ROZMIAR I ZAWARTOŚĆ PACZKI

1. Zleceniobiorca przyjmuje paczki i maksymalnej wadze brutto nie przekraczającej 39 kg. W przypadku większego ciężaru artykuły należy rozdzielić na odpowiednią ilość paczek (patrz: pakowanie paczek).

2. Można zlecić przesłanie paczki gabarytowej po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą.

REKLAMACJE

1. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy może składać tylko Zleceniodawca.

2. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usługi wygasają w przypadku przyjęcia bez zastrzeżeń oraz bez sporządzenia protokołu szkody przesyłki. Przyjmujemy, że przesyłka została dostarczona w stanie nienaruszonym. W przypadku wydania uszkodzonej przesyłki, niewidocznej podczas odbioru, Zleceniobiorca bierze odpowiedzialność, gdy zostanie udowodnione, że do powstałej szkody doszło w trakcie transportu.

3. W przypadku uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości jednak nie wiekszej niz 250E

4. W przypadku utraty przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości przesyłki. Jednak nie wiekszej niz 250E

5. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki należy składać drogą telefoniczną w terminie 3 dni, licząc od dnia doręczenia oraz w terminie 21 dni roboczych w przypadku utraty przesyłki, licząc od dnia przyjęcia przesyłki przez Zleceniobiorcę.

6. W ciągu siedmiu dni od zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących uszkodzenia lub utraty przesyłki Zleceniodawca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia reklamacji.

7. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 40 dni roboczych, licząc od dnia złożenia niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia reklamacji.

8. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

 • - nazwę firmy,
 • - adres reklamującego,
 • - numer rachunku bankowego,
 • - kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
 • - oryginał dowodu nadania przesyłki.

9. Podstawą reklamacji są odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (akceptowane są tylko oryginalne faktury zakupu lub paragony ), kopię protokołu szkody, która została sporządzona z Kurierem przy odbiorze, pełną dokumentację fotograficzną opakowania oraz zawartości przesyłki jeżeli reklamacja dotyczy ubytków lub uszkodzeń.

10. Zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki zgłaszane po wyznaczonym terminie lub przez nieupoważnioną osobę nie będą rozpatrywane.

11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić telefonicznie lub drogą pisemną reklamującego. 

Oferta